children-1

Αγωγή Ζωής

Written by geroskipou on . Posted in Άρθρα

children-1Αγωγή Ζωής (Υγείας): Το νέο μάθημα στο δημοτικό σχολείο

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Κατά τη σχολική χρονιά 2011-2012 οι εκπαιδευτικοί δημοτικής εκπαίδευσης καλούνται να εφαρμόσουν τις αλλαγές που απαιτεί η εφαρμογή Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων. Οι αλλαγές αυτές αφορούν την εισαγωγή νέων μαθημάτων, καινούριων στόχων, διδακτικών μεθόδων, ύλης και σε κάποιες περιπτώσεις σχολικών εγχειριδίων. Ένα από τα μαθήματα που περιλαμβάνει πολλά από τα πιο πάνω είναι το μάθημα της Αγωγής Ζωής (Υγείας) το οποίο διδάσκεται από την Α΄ μέχρι τη Στ΄ τάξη. Το μάθημα έχει ευέλικτη πορεία και προσαρμόζεται ανάλογα με τις ανάγκες, τις ιδιαιτερότητες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών καθώς και της κάθε σχολικής μονάδας. Στηρίζεται στην άποψη ότι το σχολείο μπορεί να συμβάλει στην προαγωγή της υγείας μέσα από το σχολικό ήθος, το σχολικό πρόγραμμα, τους κανονισμούς και τις σχέσεις με τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές, τους γονείς και την κοινότητα (Young & William, 1989).

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΑΥΡΙΑΝΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Η Αγωγή Ζωής εντάσσεται στο αναλυτικό πρόγραμμα με στόχο να αποτελέσει εφόδιο ζωής. Δεν στοχεύει απλά στη δημιουργία πολιτών με γνώσεις και δεξιότητες, αλλά στην καλλιέργεια δεξιοτήτων ζωής με τελικό στόχο την εφαρμογή τους στην πράξη. Αποσκοπεί στη δημιουργία των αυριανών πολιτών έτσι ώστε να μπορούν να απολαμβάνουν τη ζωή τους αλλά και να συμμετέχουν ενεργά στην πολιτισμική, κοινωνική, περιβαλλοντική και οικονομική πτυχή της καθημερινότητάς τους. Για να μπορούν να ανταποκριθούν στις συνθήκες του 21ου αιώνα, οι αυριανοί πολίτες θα πρέπει να έχουν δεξιότητες που φαίνονται στο γράφημα που ακολουθεί:

blue-blocks

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

kids-standing-against-wall


Η Αγωγή Ζωής μπορεί να συνδυαστεί με άλλα μαθήματα και να αποτελέσει μέρος μιας διαθεματικής προσέγγισης. Δεν περιορίζεται µόνο ως διδακτική διαδικασία στην τάξη, αλλά συµβάλλει στην αλληλεπίδραση και άλλων δοµικών και λειτουργικών στοιχείων του σχολείου. Αναπτύσσει δεξιότητες και δίνει ευκαιρία για δράσεις που αφορούν στην αλληλεπίδραση του ατόµου µε το άµεσο και το ευρύτερό του περιβάλλον. Ως προτεινόμενες κατηγορίες θεμάτων παρουσιάζονται οι ακόλουθες  αλλά παρέχεται η δυνατότητα για εμπλουτισμό ή συνδυασμό τους, αφού τα θέµατα αυτά αλληλεπιδρούν και δεν είναι ανεξάρτητα στο επίπεδο της συµπεριφοράς του ατόμου (Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού,2011).

Η συσχέτιση των θεµάτων αυτών µε το άµεσο και ευρύτερο περιβάλλον του µαθητή και την ανάπτυξη δεξιοτήτων ζωής που αφορούν στην διεκδίκηση βελτιωµένων συνθηκών ζωής (και συνεπώς υγείας)  είναι διάχυτη σε όλες τις θεµατικές ενότητες.  

 

more-blue-boxes

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗchildren-playground
Η Αγωγή Ζωής (Υγείας) αποτελεί κυρίως παιδαγωγική πράξη γι’ αυτό και στηρίζεται σε βιωµατικές µεθόδους ενεργητικής µάθησης, όπως η δραµατοποίηση, το θεατρικό παιγνίδι,  το γράψιµο ιστορίας, η διερεύνηση, η μελέτη περίπτωσης, ο κύκλος συζήτησης, τα παιχνίδια, η δημιουργική έκφραση. Κατά την υλοποίηση των προγραμμάτων της  «Αγωγής Ζωής»  ενθαρρύνονται οι εκπαιδευτικοί με τους μαθητές τους να προχωρούν στη δημιουργία Σχεδίων Δράσης  με στόχο τη βελτίωση του περιβάλλοντος ή την αλλαγή του τρόπου ζωής τους.  
Συνήθως το «μάθημα» αρχίζει με έναν προβληματισμό ή μια διαπίστωση για ένα πρόβλημα που παρουσιάστηκε στην τάξη ή το σχολείο. Το θέμα διερευνάται με διάφορους τρόπους (συλλογή πληροφοριών, δημοσκόπηση, αναζήτηση στοιχείων) και αναζητούνται, εφαρμόζονται και αξιολογούνται πιθανές εναλλακτικές λύσεις. Όταν είναι εφικτό, η καλύτερη λύση υλοποιείται και κοινοποιείται σε γονείς, στην κοινότητα και σε άλλους εμπλεκόμενους φορείς. Τέλος, οι μαθητές αξιολογούν την πορεία δράσης τους και τα αποτελέσματα ως προς τη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε, τη διαθεματική προσέγγιση, την ποιότητα των πηγών που επιλέχθηκαν, την εξαγωγή και τεκμηρίωση των συμπερασμάτων που προέκυψαν, την πρωτοτυπία της εργασίας και κάνουν εισηγήσεις για βελτίωση, αναπροσαρμογή ή επέκταση του τρόπου εργασίας.
Σε όλη την πορεία είναι διάχυτη η αυτενέργεια του μαθητή ενώ ο δάσκαλος έχει ρόλο συντονιστή και παρέχει διευκολύνσεις. Παράλληλα, η συζήτηση, η θέση και η αντιπαράθεση γίνονται δεξιότητες που εφαρμόζονται στην πράξη με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων και ιδεών μεταξύ των συμμετεχόντων, διευκολύνοντας την κατανόηση και την ανάλυση του θέματος και προάγοντας τη συνέργεια ανάμεσά τους. Η τάξη μετατρέπεται σε έναν μικρόκοσμο επικοινωνίας, αυτογνωσίας, αυτοέλεγχου, διαπροσωπικών σχέσεων, μέσα στον οποίο τα παιδιά μαθαίνουν να λαμβάνουν και να προσφέρουν γνήσια προσοχή και αποδοχή (Bransford,  Brown, & Cocking, 2000).   

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ
Η δράση της Δημοτικής Ομάδας Πρόληψης Γεροσκήπου προηγείται της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, αφού η όλη φιλοσοφία του μαθήματος της Αγωγής Ζωής (Υγείας) χαρακτηρίζει τη δράση της ομάδας εδώ και χρόνια. Τα βιωματικά εργαστήρια που προσφέρονται δωρεάν σε μαθητές και μαθήτριες δημοτικού και γυμνασίου αποτελούν μαθήματα «Αγωγής Ζωής (Υγείας)» και έχουν κοινούς στόχους, θέματα και μεθοδολογία με το νέο μάθημα.  
Η Δημοτική Ομάδα Πρόληψης συνεργάζεται με εκπαιδευτικούς προσφέροντας επιμόρφωση γύρω από προληπτικά προγράμματα που εγκρίθηκαν από το Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου, ενώ οι εκπαιδευτικοί ενσωματώνουν μέσα στο περιεχόμενο του μαθήματος της Αγωγής Ζωής τα προγράμματα αυτά. Συγκεκριμένα, κατά τη φετεινή σχολική χρονιά εφαρμόζονται στα σχολεία τα προγράμματα:
 
•    «Ψυχική υγεία: ενίσχυση της αυτοεκτίμησης» σε νηπιαγωγεία
•    «Νιώθω ασφαλής στο σχολείο μου» στα δημοτικά
•    «Όλα όσα πρέπει να ξέρω γύρω από τις ουσίες» στα γυμνάσια

Η συνεργασία σχολείου, Δημοτικής Ομάδας Πρόληψης και τοπικής κοινωνίας είναι πλέον ένα όραμα που υλοποιείται. Οι κοινές επιδιώξεις για τη δημιουργία του αυριανού πολίτη φέρνουν το παιδί σε μια σχέση αλληλεπίδρασης με ομάδες παιδιών διαφορετικών ηλικιών και με ενήλικες δημιουργώντας περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας και συμβάλλοντας στην αποτελεσματικότητα του νέου μαθήματος της Αγωγής Ζωής (Υγείας).

ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Υπουργείο παιδείας και Πολιτισμού (2011). Οδηγός εφαρμογής προγράμματος Αγωγής υγείας για εκπαιδευτικούς Δημοτικής εκπαίδευσης . Λευκωσία: Υ.Π.Π.
Bransford, J., Brown, A., & Cocking, R. (2000). How people learn: Brain, mind, experience, and school. Revised Edition. Washington, DC: National Academic Press.
Young, I. & William, T. (1989). The Healthy School. SHEG, Edinburg    

Παναγιώτα Κουρέα
Δασκάλα (Α΄Δημοτικό Γεροσκήπου)

Article Hits: {hits}296{/hits}

geroskipou

This information box about the author only appears if the author has biographical information. Otherwise there is not author box shown. Follow YOOtheme on Twitter or read the blog.

Pafos 2017

Cyprus Tourism Organisation

Bus Schedule