ΟΜΑΔΕΣ ΓΟΝΕΩΝ

Written by geroskipou on . Posted in Εγκριμένα προγράμματα

ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ
Ομάδες Γονέων
    
Στόχοι Προγράμματος
1.     Η στήριξη των γονιών στο ρόλο τους.
2.     Να συνειδητοποιήσουν οι γονείς ότι ο τρόπος που επικοινωνούν με τα παιδιά τους, περιορίζει ή διευκολύνει τις σχέσεις μεταξύ τους και να εξοικειωθούν με εναλλακτικούς τρόπους επικοινωνίας που βελτιώνουν τις σχέσεις με τα παιδιά τους
3.    Να αναγνωρίσουν δικά τους συναισθήματα που σχετίζονται με το μεγάλωμα των παιδιών τους και τις προσωπικές τους ανάγκες – προσδοκίες
4.     Να διαλυθούν μύθοι γύρω από τη χρήση και κατάχρηση ουσιών και την εξάρτηση και να αποσαφηνιστούν θέματα που σχετίζονται με τη χρήση και το βαθμό κινδύνου εμπλοκής των παιδιών με τις ουσίες και να αντιληφθούν οι γονείς την συμβολή τους στην πρόληψη της χρήσης και τη διατήρηση της υγείας των παιδιών τους.

Παρά τις ευρύτερες κοινωνικές αλλαγές που επηρεάζουν τη δομή και τη λει¬τουργία της σύγχρονης οικογένειας, οι γονείς εξακολουθούν να παίζουν ση¬μαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της στάσης που θα έχουν τα παιδιά τους απέ¬ναντι στον εαυτό τους και τους άλλους και κατ’ επέκταση επηρεάζουν στην υιοθέτηση ή όχι από τα παιδιά τους βλαπτικών συμπεριφορών όπως είναι η κατάχρηση ουσιών.

Σημαντικό είναι το όφελος όταν οι γονείς μπορούν να έχουν έναν πιο ενεργό ρόλο στη ζωή των παιδιών τους, μιλώντας τους κατάλληλα για τις ου¬σίες αλλά και για άλλα θέματα που μπορεί να απασχολούν την οικογένεια. Η σχέση γονιού και παιδιού εξακολουθεί να είναι σημαντική όχι μόνο κατά την βρεφική και νηπιακή ηλικία αλλά και κατά τη διάρκεια της εφηβείας αλλά και αργότερα (Herbert, 1999). Επιπλέον, έρευνες έδειξαν ότι η επίλυση προβλημάτων είναι πιο αποτελεσματι¬κή και δημιουργική σε ομάδες όπου υπάρχει πλουραλισμός αντιλήψεων όταν η ομάδα πρόκειται να κρατήσει σε διάρκεια (Douglas, T. 1997).

Σήμερα, γονείς και παιδιά ζουν σε μια κοινωνία που αλλάζει με ιλιγ¬γιώδη ταχύτητα. Οι γονείς, στην εποχή μας, δεν μπορούν να αναθρέψουν τα παιδιά τους με τον τρόπο που εκείνοι ανατράφηκαν αφού παλαιότεροι ρόλοι και αξίες αμφισβητούνται. Σήμερα μιλάμε για εφηβεία, αυτοεκτίμηση, επεξεργασία δύσκολων συναισθημάτων, λειτουργική και δυσχερή επικοινωνία. Για να μπορέσουν οι γονείς να διαπιστώσουν, να επεξεργαστούν, να αντιμετωπίσουν αλλά και να μιλήσουν στα παιδιά τους γι΄αυτά τα ζητήματα είναι απαραίτητο να εκπαιδεύσουμε τους γονείς σχετικά με αυτά τα θέματα.

Επιπλέον μέσα στο φάσμα των γενικότερων αλλαγών έχουν αλλάξει και τα δεδομένα στο χώρο της χρήσης και κατάχρησης ουσιών αφού πλέον έχει αυξηθεί ο αριθμός των χρηστών, έχει κατέβει ο μέσος όρος ηλικίας έναρξης της χρήσης και έχει γίνει πιο εύκολη η πρόσβαση στις ουσίες ακόμη και από παιδιά μικρών ηλικιών. Οπότε και με βάση τα παραπάνω δεδομένα κρίνεται σημαντική η ενημέρωση και ευαι¬σθητοποίηση των γονιών σε θέματα που αφορούν στις σχέσεις με τα παιδιά τους αλλά και τα άλλα μέλη της οικογένειας. Ειδικότερα στο χώρο της πρόληψης ¬ουσιών έχει φανεί ότι όταν οι γονείς έχουν ενημερωθεί κατάλληλα γύρω από θέματα χρήσης αισθάνονται πιο άνετα να συζητήσουν το θέμα με τα παι¬διά τους (Κέντρο Εκπαίδευσης για την πρόληψη της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών και την προαγωγή της υγείας, Ε.Π.Ι.Ψ.Υ., Ο.ΚΑ.ΝΑ., 1996).
Ο ρόλος των ενηλίκων είναι να «συντροφεύουν» το παιδί και αργότερα τον έφηβο, να τον εμπιστεύονται και να του επιτρέψουν με αυτόν τον τρόπο να βρει τη θέση του στον κόσμο. Σε αυτές τις συνθήκες το παιδί / ο έφηβος νιώθει ψυχικά πιο δυνατός και ικανός να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες που προκύ¬πτουν και δεν αισθάνεται την ανάγκη έντονης άμυνας που οδηγεί και στη «φυ¬γή» (Κέντρο Εκπαίδευσης για την πρόληψη της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών και την προαγωγή της υγείας, Ε.Π.Ι.Ψ.Υ., Ο.ΚΑ.ΝΑ., 1996).


Έτσι, είναι σημαντικό οι γονείς να εξασκηθούν σε δεξιότητες επικοινωνίας στην οικογένεια, να γνωρίσουν τεχνικές πειθαρχίας κατάλληλες για το στάδιο ανάπτυξης του παιδιού, να μάθουν να εφαρμόζουν με συνέπεια σταθερούς κανόνες αλλά και να εξασκηθούν σε δεξιότητες, όπως η διαχείριση συγκρού¬σεων στην οικογένεια. Οι γονείς επίσης μπορούν να διδαχθούν τρόπους με σκοπό να αυξήσουν τη συναισθηματική, κοινωνική, γνωστική και υλική υπο¬στήριξη που δίνουν στα παιδιά τους, όπως, για παράδειγμα, να μάθουν να ανταποκρίνονται επαρκέστερα σε ανάγκες οικονομικές, μετακίνησης, φροντί¬δας της υγείας και του νοικοκυριού. Η έρευνα καταδεικνύει το όφελος που έχει το να παίζουν οι γονείς έναν πιο ενεργό ρόλο στη ζωή των παιδιών τους, μι¬λώντας τους για τις ουσίες, παρακολουθώντας τις δραστηριότητές τους, γνω¬ρίζοντας τους φίλους τους, κατανοώντας τα προβλήματα και τις ανησυχίες τους, τηρώντας με συνέπεια κανόνες και ασχολούμενοι με τη μάθηση και την εκπαίδευσή τους.


Με δεδομένη την Εθνική Στρατηγική για τα Ναρκωτικά 2009-2012 που ορίζει πως τα προγράμματα πρόληψης που απευθύνονται στην οικογένεια θα πρέπει να ενδυναμώνουν τους δεσμούς και τις σχέσεις μεταξύ των μελών της οικογένειας και να περιλαμβάνουν τεχνικές βελτίωσης των γονεϊκών δεξιοτήτων, εκπαίδευση σε ότι αφορά τις ψυχο-συναισθηματικές ανάγκες του παιδιού ανάλογα με το στάδιο εξέλιξης, στον καθορισμό ορίων, αλλά και ενός πλαισίου κανόνων μέσα στην οικογένεια, καθώς και αντικειμενική ενημέρωση σχετικά με το θέμα της ουσιοεξάρτησης στην οικογένεια στις Ομάδες Γονέων θα αναπτύξουμε τα αντίστοιχα θέματα. Συγκεκριμένα ζητήματα όπως η έννοια της ενεργητικής ακρόασης, της παθητικής στάσης των γονέων απέναντι στα παιδιά, η έννοια του «τέλειου» και του «αρκετά καλού γονιού», η έκφραση των συναισθημάτων, η διαχείριση του θυμού, η θέσπιση ορίων και κανόνων από τους γονείς προς τα παιδιά, οι εξαρτητικές συμπεριφορές, ο εθισμός αλλά και κάποια άλλα ζητήματα είναι μερικά από τα θέματα που θα αναπτυχθούν στις Ομάδες Γονέων.

geroskipou

This information box about the author only appears if the author has biographical information. Otherwise there is not author box shown. Follow YOOtheme on Twitter or read the blog.

Pafos 2017

Cyprus Tourism Organisation

Bus Schedule