Διαχειριστική Επιτροπή

Written by geroskipou on . Posted in Δημοτικές Επιτροπές

Δήμαρχος                                                 – Πρόεδρος

Αντιδήμαρχος                                          – Αναπληρωτής Πρόεδρος 

7 Δημοτικοί Σύμβουλοι                           – Μέλη Επιτροπής

 

 

(α) Η σύσταση της Διαχειριστικής Επιτροπής προβλέπεται από το άρθρο 44 του περί Δήμων Νόμου του 1985 έως 2011.

(β) Ο αριθμός των μελών αυτής της Επιτροπής ορίζεται από το άρθρο 44(Ι) και της τροποποίησης αρ.153(Ι) του 2001 και 47(Ι) του 2003.

(γ) Ο Δήμαρχος προεδρεύει της Επιτροπής και σε περίπτωση κωλύματος του, της Επιτροπής προεδρεύει ο Αντιδήμαρχος.

(δ) Η Διαχειριστική Επιτροπή του Δήμου αποτελείται από όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου συμπεριλαμβανομένου του Δημάρχου και του Αντιδημάρχου.

(ε) Τα καθήκοντα της Διαχειριστικής Επιτροπής αναφέρονται ρητά στο Άρθρο 47 του περί Δήμων Νόμου του 1985 και έχουν όπως πιο κάτω:

(1)   Ετοιμάζει τους προϋπολογισμούς του Δήμου και υποβάλλει αυτούς κατά τον κατάλληλο χρόνο, στο Συμβούλιο προς έγκριση.

(2)   Ετοιμάζει την ετήσια έκθεση και τους ετήσιους λογαριασμούς του Δήμου και υποβάλλει αυτούς στο Συμβούλιο για έγκριση.

(3)   Ευθύς ως οι ετήσιοι λογαριασμοί του Δήμου ελεγχθούν τελικώς υπό του Γενικού Ελεγκτού της Δημοκρατίας φροντίζει δια την γνωστοποίηση της ετήσιας εκθέσεως κατά τοιούτον τρόπο ως το Συμβούλιο ήθελε εκάστοτε αποφασίσει.

(4)   Βοηθά και συμβουλεύει τον Δήμαρχο στην άσκηση των εξουσιών και την εκτέλεση των καθηκόντων αυτού.

(5)   Συντονίζει το έργο των διαφόρων επιτροπών των διοριζομένων υπό του Συμβουλίου.

(6)   Εκτελεί τοιαύτα περαιτέρω καθήκοντα, ως ήθελαν ανατεθεί σ’αυτή υπό του Συμβουλίου ή του Δημάρχου.

geroskipou

This information box about the author only appears if the author has biographical information. Otherwise there is not author box shown. Follow YOOtheme on Twitter or read the blog.

Pafos 2017

Cyprus Tourism Organisation

Bus Schedule