Τροχονομική Υπηρεσία

Written by geroskipou on . Posted in Τροχονομική Υπηρεσία

Ο Δημοτικός Τροχονόμος υπηρετεί την Τροχονομική Υπηρεσία ασκώντας τον έλεγχο της παράνομης στάθμευσης εντός των Δημοτικών ορίων. Με αυτόν τον τρόπο συμβάλλει στη βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας, δρώντας σύμφωνα με τις αρμοδιότητες των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τις διατάξεις του Περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων Νόμου.

Εξώδικα Πρόστιμα:

Είναι ειδοποιήσεις που επιδίδονται σε πρόσωπα για την διάπραξη αδικημάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως οχληρίες και
παράνομη στάθμευση. Οι ειδοποιήσεις αυτές εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων Νόμου. Μετά την επίδοση της ειδοποίησης δεν ασκείται δίωξη αν δεν παρέλθουν τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία έκδοσής της. Το εξώδικο πρόστιμο αν δεν πληρωθεί μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης της ειδοποίησης, τότε αυξάνεται με την προσθήκη σε αυτό του ποσού ίσου με το μισό του αρχικού προστίμου. Η πληρωμή του εξωδίκου προστίμου γίνεται στο Δημοτικό Ταμείο.

Για παρατηρήσεις, εισηγήσεις και σχόλια σχετικά με τις αρμοδιότητες της Τροχονομικής Υπηρεσίας καθώς και ενστάσεις για εξώδικη καταγγελία, παρακαλώ όπως αυτές γίνονται γραπτώς και να απευθύνονται στον Δημοτικό Γραμματέα.

Pafos 2017

Cyprus Tourism Organisation

Bus Schedule